1.  Chủ tịch danh dự: 

Đồng chí:  Nguyễn Quốc Hương - UVBTVHU- PCT UBND huyện

Điện thoại:  0914.328.368

2.  Chủ tịch Hội:

Đồng chí: Trần Thị Thu Hằng    - BCHTV - Chủ tịch Hội

Số máy bàn: 02393.845.466

Điện thoại: 0948.676. 071 – 0963.225.571

3.  Phó chủ tịch Hội 1:

 Đồng chí: Trần Thị Thanh         - BCHTV - Phó chủ tịch TT hội

Điện thoại: 0913.758.188

4.  Phó chủ tịch Hội 2:

Đồng chí: Nguyễn Văn Khánh   - BCHTV - PBT huyện đoàn

Điện thoại: 0931.391.789

5.  Hội viên chuyên trách:

Cô giáo: Đặng Thị Vân Hà - GV Trường  MN Thạch Xuân biệt phái 

Điện thoại: 0889.412.006

6.  Kế toán hội: Nguyễn Thị Quỳnh  

Điện thoại: 098.451.3597

7.  Cơ cấu số lượng UVBCH, UVBTV:

+ Ban thường vụ:          7 đồng chí

+ Ban chấp hành hội : 25 đồng chí